hornberg
dajo
goetz

Vinice hrad Hornberg
 

deu 

eng 

fra 

fin 

sch 

nor 

dae 

nie 

spa 

ita 

tsc_g

 

 

 

 

V okolí nejvýznamn?jšího a nejv?tšího z hrad? na ?ece Neckar, Hornbergu, se vinou stonky révy stejnojmenné vinice, rozléhající se na výšinách Hornbergu. Tato nejstarší vinice v zemi m?že vypráv?t více než 1500 let starou historii. Je p?ipomínána v dokumentu Kunrad (von Hohenstaufen) Pfalzgraf bei Rhein z roku 1184. Po?etné nálezy z doby ?ímské však prozrazují, že již ?ímané budovali kamenné terasy vinic na p?íkrých stráních a tato jejich ?innost se v 4. století n.l. dostala až na Neckar. Podle pov?sti také na hrad? Hornberg p?ebýval v 6. století francký král Dagobert se svou dcerou, svatou Notburgou. K mnoha generacím, rozvíjejícím výrobu na t?chto pozemcích pat?í také slavný rytí? G?tz von Berlichingen, známý jako "rytí? se železnou p?stí." Tento muž, jemuž pat?í ?asto citovaný výrok ("vyliž mi pr...!"), prodával zdejší víno až na císa?ský dv?r do Vídn?.

P?es dev?t kilometr? kamenných zdí zajiš?uje tepelnou rovnováhu na vinicích, protože p?es den kámen absorbuje teplo ze slune?ního zá?ení, které po západu slunce op?t vinné rév? p?edává. ?eka Neckar tekoucí p?ímo pod vinicemi rovn?ž p?ispívá k udržení mikroklimatu. Díky orientaci teras na jihozápad (tedy dle ob?hu Slunce) je zde pro révu vytvo?en velmi výhodný úhel oslun?ní. Toto uspo?ádání révy a stálý vítr v údolí Neckaru zde dále tvo?í ideální ovzduší. Tyto podmínky se projevují ve zdravém r?stu hrozn?. Vinná réva se zde nachází na dvou samostatných vinicích: Wallmauer a G?tzhalde situovaných na kvalitním travertinovém podloží, které je bohaté na minerály. Toto ke??m révy prospívá, aby mohly každý rok plodit víno s velmi chutnou substancí.

Na zdejších vinicích je zvykem, jako již stovky let, zachovávat 100% ru?ní práci. Sebrané hrozny jsou z vinic p?eneseny p?ímo do lisovny ve 400 let starém zámku, kde jsou rovn?ž p?ipraveny ke zpracování. U ?ervených vín se nejprve nechává kvasit vyma?kaná š?áva (zápara), zatímco bílá vína jsou ihned lisována a naskladn?na do pe?liv? ošet?ovaných d?ev?ných sud?. Ale samotná kvalita hrozn? ješt? nezaru?uje kvalitní víno. Díky kreativit?, odborným znalostem a notné dávce mistrovství sklepmistrov? lze dosáhnout úrovn? hornberského vína. K takové ?innosti se zdá být starý zámecký sklep se svou délkou 40 metr? a p?es 6 metr? vysokou samonosnou valenou klenbou ideálním místem.

Sou?asný hradní pán, baron Dajo von Gemmingen-Hornberg (nyní dvanáctá generace rodu von Gemmingen na hrad? Hornberg), je sám inženýr v oboru vina?ství. Vedle inovací v technologiích zde za?al s výrobou sektu, za což získává uznání v odborném sv?t?. Stará palírna m?že zase ud?lat radost vyznava??m nemén? kvalitního vysokoprocentního nápoje. Ve starém zámku v Neckarzimmern na B27 a na hrad? Hornbergu jsou všechna naše vína 7 dní v týdnu na prodej v baleních po 6-ti za výrobní cenu a nejprve samoz?ejm? zdarma k ochutnání. Rovn?ž lze p?es naši expedici dodat víno v co možná nejkratším ?ase po celém sv?t?. Naše dárková dodací služba Vám dále umožní pot?šit p?íbuzné, p?átele a obchodní partnery bez velkých náklad? naším vínem.

Pro zvláštní zájemce z ?ad p?átel vína p?ijímáme objednávky k degustaci v 800 let starém soukromém hradním archivu (10 a více osob). Nabízíme také prohlídky vinných sklep?, hradu a procházku po nau?né stezce p?es vinice. Hradní hotel s restaurací, známý v zemi zdejší kombinací kuchyn? a hornberského vína, se hodí zvlášt? k rodinným oslavám, svatbám a k?tinám (vlastní kaple) a p?irozen? v obchodním odv?tví ke konferencím. Všechny Vaše otázky Vám rádi zodpovíme a pošleme další materiály.

Na Vaše zdraví !
 


Verwaltung Burg Hornberg
Baron Dajo von Gemmingen-Hornberg
74865 Neckarzimmern
Telefon: 06261-5001 (ab 10.00 Uhr)
Telefax: 06261-2348
Mobil: 0173-1459090

e-mail: info@burg-hornberg.de
Homepage: www.burg-hornberg.de


Seitenanfang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bur001

bur008

bur002

bur003

bur004

bur005

bur006

bur009

bur010

bur011